Polityka prywatności

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych osób fizycznych (zwanych dalej Usługobiorcami) korzystających z usług Administratora danych za pośrednictwem strony internetowej dostępnej pod domeną jakbycszczesliwakobieta.pl .
 2. Administratorem danych osobowych Usługobiorców w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest Justyna Krawczyk wykonująca działalność gospodarczą pod firmą Jak Być Szczęśliwą Kobietą Justyna Krawczyk w Warszawie 02-483 przy ulicy Zapustnej 40 lok. 30, adres e-mail: info@jbsk.com.pl.
 3. Administrator danych przestrzega zasady ochrony danych osobowych Usługobiorców przewidziane Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135).
 4. Usługobiorca korzystając z usług dostępnych na stronie internetowej wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratora danych w zakresie przewidzianym w niniejszym dokumencie dla potrzeb świadczenia usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Zbiory danych osobowych Usługobiorców zgłoszone są do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 6. Administrator danych stosuje środki techniczne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe przed udostępnieniem ich nieupoważnionym osobom trzecim, uzyskaniem przez osobę nieupoważnioną a także zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 7. Dostęp do danych osobowych Usługobiorcy posiada Administrator danych na zasadach określonych w niniejszym dokumencie.

§2 Zakres i cel zbierania danych osobowych

 1. Politykę prywatności stosuje się do danych osobowych przetwarzanych przez Administratora danych w celu przedstawienia jego oferty w odpowiedzi na zainteresowanie Usługobiorcy oraz świadczenia usługi newsletter.
 2. Administrator danych zbiera oraz przetwarza następujące dane Usługobiorców:
 3. imię i nazwisko,
 4. adres poczty elektronicznej (e-mail),
 5. numer telefonu.
 6. Administrator danych oświadcza, iż podanie powyższych danych przez Usługobiorcę jest dobrowolne ale niezbędne w celu przedstawienia oferty.

§3 Prawa i obowiązki

 1. Administrator danych ma prawo do przekazania wybranych informacji dotyczących Usługobiorców organom władzy bądź osobą trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego.
 2. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania oraz uzupełniania a także prawo do żądania ich usunięcia bądź zaprzestania przetwarzania. W celu realizacji swoich praw Usługobiorca może przesłać stosowaną wiadomość na adres Administratora danych lub adres poczty elektronicznej info@jbsk.com.pl.
 3. Żądanie usunięcia danych osobowych lub zaprzestania ich przetwarzania może skutkować brakiem możliwości realizacji usług przez Administratora danych.